Salgs- og leveringsbetingelser for Skilt & Print Branchen

 Gældende fra den 21. august 2019 for medlemmerne af Skilt & Print Branchen

  Almindelig del

 1. Tilbud og aftale
 2. Pris
 3. Levering
 4. Betaling
 5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
 6. Forsinkelse
 7. Mangler
 8. Ansvar
 9. Begrænset ansvar
 10. Underleverandører
 11. Periodiske udgivelser
 12. Købeloven
 13. Garanti

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom parterne imellem.

1. Tilbud og aftale

1.1   Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

 

1.2   Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren, enten mundtligt, skriftligt eller pr. mail.

 

1.3   I de tilfælde hvor leverandøren fremsender skriftlig ordrebekræftelse, er denne gældende. Bestilleren har pligt til straks og uden ophold at gøre indsigelse, såfremt   der er uoverensstemmelse mellem det bestilte og det bekræftede. Gøres der ikke indsigelse, er den fremsendte ordrebekræftelse bindende for såvel bestilleren som leverandøren.

 

1.4   Det er til enhver tid bestillerens ansvar at læse grundig korrektur inden godkendelse, og efter bestillerens godkendelse af layout, kan leverandøren ikke stilles til ansvar for fejl, som ikke er rettet i fremsendt korrektur/ordrebekræftelse.

Der gøres opmærksom på at alle fremsendte layouts, korrekturer m.m., kun er en vejledende indikation, hvorfor størrelser, farver med mere kan afvige fra det fremsendte. Korrekte farver skal altid godkendes inden produktion, jf. pkt. 9.2 med mindre andet aftales

 

1.5   Tilbuddet er betinget af og afgivet under forbehold for:

 • at de i tilbudsfasen ønskede materialer fortsat er tilgængelige og at de i tilbudsfasen forventede produktionsprocesser fortsat, er til rådighed hos leverandøren.
 • at bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance, som anført i tilbuddet.
 • at det af bestilleren evt. fremsendte materiale kommer til aftalte tid og svarer til det, som i tilbuddet er blevet forudsat af leverandøren.1.6   Eventuelle udvidelser eller ændringer af leverancen faktureres billigst muligt efter regning, med mindre andet skriftligt er aftalt og behørigt bekræftet.
 •  

 

1.7   Hvis bestilleren på trods af den indgåede aftale vælger at annullere en allerede igangsat ordre, er bestilleren pligtig til at betale for allerede medgået tid samt de materialer, som er hjembestilt og evt. delvist eller helt forarbejdet.

 

1.8   Leverandøren kan til enhver tid stoppe produktionen og/eller annullere en allerede bekræftet ordre, såfremt bestilleren har et uafklaret økonomisk mellemværende eller på anden måde har misligholdt sin betalingsforpligtigelse over for leverandøren. Leverandøren er på ingen måde ansvarlig for sådanne produktionsstop eller annullering.

 

1.9.  Leverandøren forbeholder sig retten til, med mindre andet skriftligt er aftalt at anvende ethvert fremstillet produkt i sin markedsføring.

 

2. Pris

2.1   Alle priser er altid eksklusive moms og i danske kroner.

 

2.2. Alle priser er altid eksklusive eventuel afrensning af gl. reklame med mindre andet er aftalt.

 

2.3   Alle priser er angivet eksklusive forsendelse, transport, emballage, miljøtillæg, montage/opsætning, med mindre andet udtrykkeligt er anført.

 

2.4. Faktura fremsendes elektronisk pr. mail eller EAN. Såfremt bestilleren kræver faktura sendt pr. post, er leverandøren berettiget til at tillægge et faktureringsgebyr.

 

2.5   Fremsætter bestilleren krav om fakturering i specifikke nationale eller udenlandske systemer, der medfører ekstra omkostninger for leverandøren, er denne berettiget til at opkræve beløbet hos bestilleren.

 

2.6   Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, forslag, skitser, layouts, rentegning, tekstforslag, farveprøver, prøvetryk, værktøj m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

 

2.7   Såfremt der, i tiden frem til leverancens gennemførelse, er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

 

2.8   Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

 

2.9   Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

 

2.10 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

 

 • Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 •  
 • Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
 •  Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor, ud over den aftalte pris. 
 • Ekstraarbejde som følge af, at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere end 1 korrektur eller flere end aftalt i tilbud.
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde som eksempelvis en eksisterende dekoration, der skal fjernes før montage kan påbegyndes, vil blive faktureret på aktuelt timeforbrug med mindre andet er aftalt, og kan forsinke leverancen jf. pkt. 3.2.
 • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold eller som følge af ventetid, forsinkelser eller manglende rengøring af bestillerens biler, facader, vinduer, skilte m.m.

 

3. Levering/opsætning/montage  

3.1   (Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold) finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.

3.2   Forsinkes eller forhindres levering (på grund af nogen af de i pkt. 8.1. og 8.8) nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leverandørens forpligtelser fordyres for leverandøren, er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløs holde leverandøren ved betaling af den af leverandøren, beregnede merpris.

 

3.3   Forlænges monteringstiden eller afbrydes montagen af årsager, som leverandøren er uden ansvar for, hæfter bestilleren for den tid arbejdet ligger stille, ligesom bestilleren hæfter for alt ekstraarbejde og alle ekstraudgifter for leverandørens personale samt omkostninger ved eventuelle ekstrarejser.

 

3.4   Med mindre andet er skriftligt aftalt sker levering af fabrik for købers regning og risiko. Uanset om leverandøren afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici.

 

3.5   Tjek altid varen for transportskader ved modtagelsen samt, at alle varer ifølge ordren, er leveret. Varer som forlader leverandøren er altid emballeret forsvarligt og uden skader, på såvel varen, som på emballagen.

 

3.6   Såfremt der alligevel er opstået skader på emballagen eller godset ved varemodtagelsen, skal der straks og uden ophold gøres opmærksom på dette, til såvel transportør som leverede godset som til leverandøren. Såfremt der ikke er gjort notat på udleveringsfragtbrevet og chaufføren der leverede godset har kvitteret på fragtbrevet for sin accept heraf, bortfalder enhver reklamationsret over beskadiget eller manglende gods.

 

3.7   Alle montageopgaver er altid eksklusive el- og datatilslutning og eksklusive leje af lift, stillads eller andet materiel.

 

4.    Betaling

4.1   Betalingsbetingelser er, med mindre andet er aftalt, netto kontant 8 dage fra fakturadato.

 

4.2   Såfremt der ikke betales til forfaldstid, kan leverandøren opkræve et rykkergebyr og er berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarenter svarende til 2 % pr. påbegyndt måned af de til enhver tid skyldige beløb.

4.3   På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

 

4.4   Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

 

4.5   Såfremt betalingsfristen overskrides, giver det leverandøren ret til, uden ophold og uden varsel, at afhente de producerede og/eller leverede varer i henhold til pkt. 5.4, hos bestilleren, dennes kunde, eller hvor de måtte befinde sig.

 

5.   Ejendomsret, ophavsret m.v.

 

5.1   Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag og lign., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades eller overdrages til tredjemand.

 

5.2   Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, reproduktions- og trykmedia såsom film, værktøjer, stanse- og prægeværktøj samt de hos leverandøren elektronisk lagrede materialer som logoer, design, tekster, billedmotiver m.m. til brug for leverancen, er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

 

5.3   Leverandøren forpligtiger sig ikke til at opbevare ovenstående i henhold til pkt. 5.2, og det opbevares kun efter aftale herom.

 

5.4   Ejendomsretten over ordreaftalens produkter forbliver hos leverandøren, indtil hele fakturabeløbet samt eventuelle påløbne renter, omkostninger m.v. er helt og fuldt indbetalt.

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse skriftligt har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

7.1   Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

 7.2.1   Der tages, af produktionstekniske grunde, forbehold over for svingninger i trykfarvenuancer. Svingninger i trykfarvenuancen giver ikke grundlag for krav om prisreduktion eller ophævelse af aftalen. Der gøres opmærksom på, at farver optræder forskelligt alt efter den valgte baggrund, jf. pkt. 9.2.

 

7.3   Leverandøren har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindre levering ud over 10 % af aftalt oplag.

 

7.4   Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks, uden grundet ophold, at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren senere end 5 dage fra levering, mister bestilleren adgang til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

 

7.5   leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer materialer eller andet til leverancen.

 

7.6   Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.

 

7.7   Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

 

7.8   Formatafvigelser er tilladelige, når de ikke overstiger +/- 1 %.

 

7.9   Mindre afvigelser i kvalitet, farve etc. samt små sorterings- og aftællingsfejl er tilladelige, jf. pkt. 9.2.

8.  Ansvar

8.1   I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner, uheld på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

 

8.1.1   Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

 

8.2   Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til leverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

 

8.3   I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.1.

 

8.4   Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/ etiketters med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

 

8.5   Leverandøren vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi, og i tilfælde af at der sker rettidig, berettiget reklamation og hvor varen er behæftet med mangler, som, jf. salgs- og leveringsbetingelser, berettiger til afhjælpning eller erstatning, må bestilleren tåle leverandørens mulighed for afhjælpning.

 

8.6   Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

 

8.7   Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jf. pkt. 2.5. og 2.6 Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 

 

8.8   Ved montagearbejde påhviler det bestilleren at sørge for følgende:

 

8.8.1 Kørefast, jævnt underlag, og at bygninger, lokaler, fundamenter, facader, vinduer og lign., hvor montagen skal foretages, er parate og befinder sig i en tilstand, der muliggør øjeblikkelig montage. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil det blive udført for bestillerens regning.

8.8.2 At der ved montering i jord, der kræver gravearbejde/støbning af fundament at undersøge at jordbundsforhold er egnet for dette.

 

8.8.3  At fremskaffe alle fornødne tilladelser, ledningsoplysninger, tegninger m.m. fra myndigheder og andre.

8.8.4  Alt montage/arbejde udføres på bestillerens risiko og risici og leverandøren kan ikke drages til ansvar for skade udført efter bestillerens anvisninger på bestillerens eller tredjemands ejendom.

 

8.8.5   At afholde eventuelle udgifter til el, data, kraft, vand, varme m.v.

 

8.8.6   At biler der skal monteres med foliedekoration, leveres rengjorte, nyvaskede uden voks og parate til øjeblikkelig montage. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil det blive udført for bestillerens regning.

 

8.8.7  At montagestedet og eventuelt materialer er behørigt forsikret mod tyveri, brand, hærværk og andet i forhold til parternes hændelig undergang eller beskadigelse. Såfremt sådan skade skulle indtræffe uden at være dækket af nogen af bestillerens eller tredjemand tegnet forsikring er bestilleren derfor pligtig til at erstatte leverandørens udgifter til reparation/genanskaffelse af de på montagestedet beskadigede materialer, også selv om leveringen endnu ikke er sket.

 

8.9   Leverandøren er ikke ansvarlig for de bygningsmæssige forhold på leveringsstedet, herunder ej heller for bygningers/facaders indretning, anvendelighed, egnethed og lovlighed, ligesom leverandøren ikke er ansvarlig for, at de nødvendige installationer er til stede. Da leverandøren ikke har mulighed for at bedømme forholdene på monteringsstedet, har leverandøren kun ansvar for beregninger vedrørende de leverede varer.

 

8.10 Al ejendom tilhørende bestilleren, som ønskes bearbejdet, eller på anden måde befinder sig hos leverandøren, henstår for bestillerens egen risiko og risici.

 

9. Begrænset ansvar

 9.1   Foliedekoration, folieindpakning og montage af solfilm på biler. m.v.

 9.1.1            Fraskriver leverandøren sig ethvert ansvar, hvis lister, håndtag, eller andre løsdele går i stykker under montering.

 9.1.2            Ved montering på nye/om lakerede dele er det til enhver tid bestillerens ansvar, at lakleverandørens anvisninger om gennemhærdningstid overholdes.

 9.1.3            Leverandøren hæfter ikke for lak-skader som sker ved montage/afmontering af folie.

 9.1.4            Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar ved ikke kaskoforsikrede køretøjer og u-indregistrerede biler, som måtte være i leverandørens varetægt under montering.

 9.1.5            Leverandøren fraskriver sig et hvert ansvar over for produktet, såfremt service, vaske anvisninger eller vedligeholdelse ikke er overholdt i henhold til leverandørens anvisninger.

 

9.2   Der gøres opmærksom på, at alle farver falmer over tid, og optræder forskelligt alt efter de valgte materialer, produktionsmetode og produktionsmaskiner, hvorfor der altid af produktionstekniske grunde tages forbehold for følgende:

 •  Produktionstekniske svingninger i farvenuancer
 • Specielt ved genbestilling, reparationer af eksisterende dekoration med mere, kan større eller mindre farveafvigelser forekomme, hvorfor svingninger i farvenuancen ikke giver grundlag for krav om prisreduktion eller hævning af aftalen.

 

9.2.1 Er det derfor et krav fra bestillerens side om en specifik farve på et valgt materiale, kan der mod betaling produceres en farveprøve eller et prøvetryk.

 

9.3   Selvklæbende materiale har i dag kendte som ukendte anvendelsesmuligheder, hvorfor bestilleren selv må afgøre om et materiale er egnet til formålet, og risikoen er helt og holdent bestillerens.

 

10.  Underleverandører

Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejdet udføres hos underleverandører.

 

11. Periodiske udgivelser

 Hvis der med bestilleren af periodiske udgivelser ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsleveringer og 6 måneder for uge- og 14 dages leveringer.

 

12. Købeloven

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

13. Garanti

I henhold Skilt & Print Branchens Garantiordning, som dækker alle medlemmer af Skilt & Print Branchen er alt af leverandørens udførte arbejde omfattet og dækket af garantiordningen.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142961

Bekendtgørelse af lov om køb - paragraf 40